ردیف نام نسخه مشاهده
1 مراحل دریافت گواهی امنیتی و راه اندازی سرویس SSL/TLS 2.0
2 پیکربندی امن پروتکل SSL/TLS بر روی وب‌سرور Apache 2.0
3 پیکربندی امن پروتکل SSL/TLS بر روی وب‌سرور IIS 2.0
4 پیکربندی امن پروتکل SSL/TLS بر روی وب‌سرور Lighttpd 1.4 1.0
5 پیکربندی امن پروتکل SSL/TLS بر روی وب‌سرور WebSphere 8.0 1.0
6 پیکربندی امن پروتکل SSL/TLS بر روی وب‌سرور Weblogic 12c 1.0
7 پیکربندی امن پروتکل SSL/TLS بر روی وب‌سرور Glassfish 4.1 1.0
8 پیکربندی امن پروتکل SSL/TLS بر روی وب‌سرور Nginx 1.0
9 پیکربندی امن پروتکل SSL/TLS بر روی وب‌سرور Jetty 9 1.0
10 پیکربندی امن پروتکل SSL/TLS بر روی وب‌سرور Tomcat 6.0 1.0
11 پیکربندی امن پروتکل SSL/TLS بر روی سرویس‌دهنده پست الکترونیک Postfix 3.0 1.0
12 پیکربندی امن پروتکل SSL/TLS بر روی سرویس‌دهنده پست الکترونیک Axigen 1.0
13 پیکربندی امن پروتکل SSL/TLS بر روی سرویس‌دهنده پست الکترونیک Zarafa 7.0 1.0
14 پیکربندی امن پروتکل SSL/TLS بر روی سرویس‌دهنده پست الکترونیک MDaemon server 13 1.0
15 پیکربندی امن پروتکل SSL/TLS بر روی سرویس‌دهنده پست الکترونیک Exim 1.0
16 پیکربندی امن پروتکل SSL/TLS بر روی سرویس‌دهنده پست الکترونیک Zimbra 8.0 1.0
17 نصب و پیکربندی گواهی‌نامه SSL/TLS درMicrosoft Exchange Server 2013 1.0
تهران- میدان آرژانتین- ابتدای بلوار بیهقی- نبش خیابان شانزدهم- ساختمان شماره 1 سازمان فناوری اطلاعات ایران، مرکز ماهر
info@SSLCheck.cert.ir
۴۲۶۵۰۰۰۰ - ۰۲۱