نام دامنه تاریخ ارزیابی امتیاز
rasht.post.ir 19 ژانویه 2022، ساعت 17:39 B
tbtb.ir 19 ژانویه 2022، ساعت 17:19 A
plus.telewebion.com 19 ژانویه 2022، ساعت 15:25 A
jaam.mapnaturbine.com 19 ژانویه 2022، ساعت 14:47 F
web.whatsapp.com 19 ژانویه 2022، ساعت 14:44 B
mehrdadsamadi.ir 19 ژانویه 2022، ساعت 14:40 A
www.cisco.com 19 ژانویه 2022، ساعت 14:39 A
www.google.com 19 ژانویه 2022، ساعت 14:37 B
www.microsoft.com 19 ژانویه 2022، ساعت 14:35 B
trdcjam.ssaa.ir 19 ژانویه 2022، ساعت 14:28 B
تهران- میدان آرژانتین- ابتدای بلوار بیهقی- نبش خیابان شانزدهم- ساختمان شماره 1 سازمان فناوری اطلاعات ایران، مرکز ماهر
info@SSLCheck.cert.ir
۴۲۶۵۰۰۰۰ - ۰۲۱